Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών.

Καθηγητής Γιώργος Σέκκες

Β’Γυμνασίου.

Κεφάλαιο: Το κλίμα της Κύπρου. Κυκλοφορία της αέριας μάζας.

Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνονται οι ζώνες των συνεχών ανεμών καθώς επίσης και η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Με δικά σας λογία να εξηγήσετε το φαινόμενο αυτό.

 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________   

2.Να ονομάσετε τους τέσσερεις παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα κάποιας περιοχής.

 

Α. __________________________________

 

Β. __________________________________

 

Γ. ___________________________________

 

Δ. ____________________________________

 

3. Γιατί στις ορεινές περιοχές υπάρχει μεγαλύτερη βροχόπτωση ?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Ποια η διαφορά μεταξύ “ορογραφικής” και “μετωπικής” βροχής ?

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 

5. Σε περίπτωση ψηλής ατμοσφαιρικής πίεσης, τι καιρικές συνθήκες επικρατούν ?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

 

6. Βάση την διδασκαλία μου, τις σημειώσεις σας, το βιβλίο σας να αναπτύξετε μια σύντομη έκθεση για το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κύπρο.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________