Τμήμα Γεωγραφικών Επιστημών.

Καθηγητής Γιώργος Σέκκες

 

Κεφάλαιο: Κλίμα και Ζώνες Βλάστησης.

Ενότητα: Κλιματόγραμμα.

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συγκεκριμένα δεδομένα που πάρθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2010. Τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν την μέση θερμοκρασία και την μέση βροχόπτωση για κάθε μήνα για την περιοχή της Λευκωσίας.  

 

ΜΗΝΑΣ

ΓΕΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Θερ. (ºC)

7

10

12

20

28

35

37

40

35

25

17

10

Βροχ.

(χμ)

100

70

35

30

25

10

0

0

10

20

70

80

 

α. Να σχεδιάστε ένα κλιματογράμμα, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία που να αποδεικνύουν τις καθορισμένες τιμές.

 

β. Ποιοι μήνες είναι ξηρότεροι και ποιοι μήνες είναι κυρίως οι υγρότεροι. Με βάση τα όσα έχουν λεχθεί και αναλύσαμε στη τάξη, να εξηγήστε τους λόγους.

 

γ. Να γράψετε τέσσερα χαρακτηριστικά που αρμόζουν στο Μεσογειακό κλίμα, και τέσσερα που αρμόζουν για το Τροπικό κλίμα.